Лицево-челюстна хирургияЛицево-челюстна хирургия

Разделът „Лицево-челюстна хирургия"
е подготвен от д-р Ангел Георгиев 

www.drgeorgiev99.com

Определение

Въведение

Съвременната медицинска наука използва два основни метода за лечение на заболяванията:

1) консервативни – при тях лечението се извършва без пряка намеса в тъканите и органите на живия човек, а предимно с различни лекарствени препарати

2) оперативни – при тях се разчита на различни по степен и характер вмешателства в тялото.
Хирургията е оперативен метод за лечение на заболяванията. Според това, в коя част на тялото е болестният процес, има различни хирургични специалности:

 • коремна хирургия;
 • гръдна хирургия;
 • травматология;
 • урология (бъбречна хирургия);
 • сърдечна хирургия;
 • съдова хирургия;
 • неврохирургия;
 • лицево-челюстна хирургия;
 • ушно-носни и гърлени болести;
 • пластична хирургия;
 • очна хирургия и т.н.

Определение

Лицево-челюстната хирургия (ЛЧХ) е част от останалата хирургична наука. Тя изучава голяма група заболявания, засягащи лицево-челюстната област (ЛЧО) на тялото, която включва лицевия череп и шията.
Лицевият череп обхваща предната част на главата. Тук са разположени началните части на дихателната и храносмилателната система, сетивните органи на вкуса, обонянието и зрението.

 ЛЧО включва в себе си следните компоненти:

 • зъби;
 • околозъбни тъкани;
 •  челюстни кости;
 •  лицеви кости;
 •  синусни кухини;
 •  долночелюстна става;
 • мускули (дъвкателни, мимически, шийни);
 • артерии;
 • вени;
 • лимфни съдове и възли;
 • нерви (сетивни, двигателни, вегетативни);
 • слюнчени жлези;
 • език;
 • лигавица;
 • кожа.

Взаимовръзки

Чрез всички тези компоненти ЛЧО граничи тясно със следните анатомични обекти:

 • мозъчен череп (в него е разположен главният мозък)
 • синусни кухини (горночелюстни)
 • орбити (със очно съдържимо)
 • с гръкляна, хранопровода, щитовидната жлеза
 • с гръдния кош (в него са белите дробове, сърцето и най-големите кръвоносни съдове)
 • с кожата на лицето.

Следователно ЛЧХ е тясно свързана с:

 • оториноларингологията,
 • очната хирургия,
 • неврохирургията,
 • пластичната хирургия,
 • съдовата хирургия,
 • гръдната хирургия. 

А чрез тях, и с останалите органи от тялото.

В центъра на ЛЧХ обаче стои устната кухина с всички нейни структури и елементи.

Причини

Основните причини за заболявания в ЛЧО са:

 • възпалителни;
 • травматични;
 • тумори;
 • вродени деформации;
 • придобити дефекти.

Раздели

ЛЧХ може да се раздели на:

 • орална хирургия;
 • гнойно-септична хирургия;
 • лицево-челюстна травматология;
 • лицево-челюстна онкология;
 • ортогнатна хирургия (ортодонтска хирургия);
 • пластична възстановителна хирургия;
 • заболявания на слюнчените жлези;
 • заболявания на лимфните възли;
 • заболявания на долночелюстната става;
 • заболявания на лицевите нерви;
 • специфични възпалителни заболявания;
 • кисти в ЛЧО.


Орална хирургия

Що е орална хирургия?

Оралната хирургия е раздел от лицево-челюстната хирургия. Точна дефиниция на термина „орална хирургия” е трудно да се даде, защото тя се преплита в голяма степен с лицево-челюстната хирургия. По-важните различия, които правят оралната хирургия отделна дисциплина са:

 • обемът на оперативното поле е по-малък;
 • подготовката и следоперативният период са по-кратки;
 • времетраенето на оперативната намеса е по-малко;
 • престоят на пациента в кабинета (клиниката) е в рамките на часове (1 2), след което си заминава;
 • работи се предимно с локално обезболяване.

Тези основни характеристики правят оралната хирургия най-разпространената хирургична специалност не само от всички дялове на лицево-челюстната хирургия, но и най-разпространената въобще от цялата хирургична наука.

Обект на оралната хирургия

1) Заболявания на зъбите и околозъбните тъкани:

 • периодонтити (остри, хронични, обострени);
 • затруднено поникване на зъбите;
 • непоникване на зъбите.

2) Заболявания на зъбодържащия апарат те са обособени като отделна дисциплина, наречена „Пародонтология”. Пародонтологията използва терапевтични (лекарствени), протетични, хирургични, ортодонтски и комбинирани методи за лечение на пародонта. Обект на оралната хирургия са именно хирургичните методи. Те са обединени в отделна дисциплина, която се нарича „Пародонтална хирургия”.

3) Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране това са група методи, обединени под названието „Предпротетична хирургия”. Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология.

4) Кисти на зъбите и челюстите

5) Малки тумори на:

 • венците,
 • устните,
 • бузите,
 • езика,
 • небцето,
 • пода на устната кухина,
 • на малките слюнчени жлези (с тях е осеяна цялата лигавица).

6) Комуникации между устната кухина и горночелюстните синуси

7) Орална имплантология и автотрансплантация на зъби

8) Хирургично участие в ортодонтско лечение на зъбно-челюстни деформации

9) Пластична хирургия в оралната област


Гнойно-септична хирургия

Гнойната хирургия изучава онези заболявания в ЛЧО, които са резултат на нелекувана бактериална инфекция от зъбен или друг произход.

Попадналите инфекциозни причинители в ЛЧО могат да засегнат различни анатомични области и да се образува пространство, изпълнено с гной. Получават се т.нар. абсцес и/или флегмон.

ЛЧО, макар и малка по обем, има голям брой анатомични пространства, които граничат или съдържат в себе си жизненоважни органи (око, гръклян, трахея, мозък).

Ако инфекциозният процес остане в границите на челюстните кости, може да се развие възпаление на костта, наречено:

 • остеомиелит (остър, хроничен);

Ако процесът засегне синусните кухини може да се развие:

 • одонтогенен синуит (зъбен произход);
 • неодонтогенен синуит (незъбен прозход).

Нелекуването на тези заболявания може да доведе до животоопасни усложнения:

 • абсцес на мозъка;
 • медиастинит – при попадане на инфекцията в гръдния кош;
 • обща гнойна инфекция на целия организъм.

Диагнозата на тези заболявания може да се извърши от стоматолог. Лечението се провежда в специализирани клиники по ЛЧХ и се състои в:

 • хирургична намеса;
 • медикаментозно лечение;
 • физиотерапевтично лечение.

Лицево-челюстна травматология

„Травма" означава процес, при който се получава нарушаване на цялостта на тъканите и органите в тялото.

Характерът на травмите в ЛЧО може да бъде различен:

 • битов;
 • транспортен;
 • спортен;
 • промишлен.

Травмите на меките тъкани се наричат рани. Те могат да бъдат:

 • порезни,
 • прободни,
 • контузни,
 • разкъсно-контузни,
 • посечни,
 • размачкани,
 • огнестрелни.

Травмите на костите са предимно фрактури (счупвания). Счупванията могат да бъдат:

 • на долната челюст;
 • на горната челюст;
 • на ябълчната кост;
 • на носните кости;
 • на орбитите.

Счупванията в ЛЧО могат да бъдат както на отделни кости, така и съчетани – на по-значителна част от лицевия череп. Като цяло травмите в ЛЧО могат да бъдат самостоятелни или в съчетание с травми по цялото тяло.

Диагностиката на травмите в ЛЧО се извършва в мястото на приемане на пострадалия (болница, хирургична клиника). Лечението се провежда в специализирани клиники по ЛЧХ и то е:

1) Хирургично

 • наместване,
 • фиксиране,
 • шиниране,
 • обработване на раните.

2) Медикаментозно

3) Физиотерапевтично


Лицево-челюстна онкология

ЛЧ онкология изучава диагностиката и лечението на туморните заболявания на ЛЧО. Думата „тумор" означава подутина. Другото име на тумора е новообразувание.

1) Доброкачествени тумори – характеристика:

 • растат бавно и дълго;
 • притискат околните тъкани;
 • обвити са с капсула (обвивка);
 • след отстраняване не се появяват отново;
 • не засягат общото състояние, а само локалното;
 • не метастазират.

2) Злокачествени тумори – характеристика:

 • растат бързо;
 • разрушават околните тъкани;
 • нямат обвивка;
 • често след отстраняване се появяват отново;
 • засягат общото състояние;
 • дават метастази.

3) Група на преходните състояния, т.нар. предракови. Предраковите заболявания са тези, които протичат много дълго време и обикновено водят до поява на злокачествен тумор.

Туморите в ЛЧО биват от:

 • зъбен произход;
 • друг незъбен произход.

По място на поява биват:

 • на устните;
 • на бузите;
 • на венците;
 • на езика;
 • на небцето (меко небце, твърдо небце);
 • на челюстите (горна челюст, долна челюст);
 • на горночелюстните синуси;
 • на кожата на лицето.

Диагностиката на туморите в ЛЧО може да се направи и в стоматологичния кабинет, дори и от самите нас. Нужно е при всяко миене на зъбите да оглеждаме устната кухина пред огледалото. Всяка рана или образувание по лигавицата на устната кухина, което не заздравява за 15 дни, трябва да се консултира с ЛЧ хирург.

Лечението на тумори в ЛЧО е оперативно:

 • едномоментно – при малките тумори;
 • планово – при големите тумори.


Ортогнатна хирургия (Реконструктивна хирургия)

Думата „ортогнатна" означава правилна захапка. Следователно цел на ортогнатаната хирургия е лечението на аномалиите в захапката. И тъй като отклоненията в захапката са обект на изучаване в ортодонтията, то ортогнатната хирургия може да се нарече и ортодонтска. Ортогнатната хирургия участва в лечението на ЛЧ деформации от скелетен тип. Такива са:

 • прогения,
 • прогнатия,
 • микрогения,
 • отворена захапка,
 • латерогнатия.

За всички ЛЧД са характерни нарушения в:

 • храненето,
 • гълтането,
 • говора,
 • дъвченето,
 • естетиката.

Диагнозата се поставя от ортодонт, а плана на лечението от хирург и ортодонт. Има различни оперативни методи. Лечението се извършва в специализирани хирургични клиники.


Заболявания на слюнчените жлези

Слюнчените жлези биват два вида:

1) Големи слюнчeни жлези – те са три чифта, разположени в ляво и дясно, съответно:

 • околоушни,
 • подезични,
 • подчелюстни.

2) Малки слюнчени жлези те са разположени в лигавицата на устната кухина

Слюнчените жлези произвеждат и отделят секрет, който има разнообразна функция:

 • храносмилателна,
 • вкусова,
 • защитна,
 • овлажняваща,
 • зъбнотрофична,
 • терморегулаторна,
 • ендокринна,
 • членоразделна.

Слюнчените жлези са изградени от специализирана тъкан, образувана от гнезда от клетки, свързани с каналчета. Тези каналчета се сливат в по-големи, които накрая стават един голям канал, който отвежда образувания секрет в устната кухина.

Заболяванията на слюнчените жлези са:

1) Възпалителни – те се наричат сиалоаденити и биват:

 • остри и хронични;
 • бактериални и вирусни.

2) Слюнченокаменна болест – тя може да засегне самата жлеза или канала й

3) Травми на слюнчените жлези, които биват:

 • фистули;
 • стриктури.

4) Тумори на слюнчените жлези, които биват:

 • доброкачествени;
 • злокачествени.

5) Реактивно-дистрофични процеси

6) Смущения в развитието, които биват:

 • недоразвитие;
 • липса на слюнчени жлези;
 • cдистопии промяна в анатомичното разположение.

7) Кисти на слюнчените жлези

Лечението на заболяванията на слюнчените жлези е обект на стоматолози, лицево-челюстни хирурзи, интернисти, ОРЛ, имунолози, ревматолози, инфекционисти, педиатри. Извършва се в специализираните клинични заведения.


Заболявания на долночелюстната става

Долночелюстната става (ДЧС) е мястото, където долната челюст се свързва с черепа. Тя е двойна става и има симетрично действие.

ДЧС е изградена от следните части:

 • ставна главичка,
 • ставна ямка,
 • ставен туберкул,
 • ставен диск,
 • капсула,
 • мускули,
 • кръвоносни съдове,
 • нерви.

Така устроена, ДЧС извършва 3 вида движения:

 • вертикални,
 • странични,
 • предно-задни.

Заболяванията на ДЧС са:

1) Смущения в развитието:

 • недоразвитие;
 • липса на става.

2) Възпалителни

 • неспецифични (остри, хронични);
 • специфични (туберкулозни, сифилистични, актиномикотични).

3) Дистрофични – артрози

4) Изкълчвания – луксация и сублуксация

5) Ограничение на движението – анкилози

6) Тумори

Лечението на заболяванията на ДЧС се извършва от ЛЧХ в специализирани отделения и клиники. То може да бъде:

 • хирургично,
 • медикаментозно,
 • физиотерапевтично.


Заболявания на лимфните възли в лицево-челюстната област

Лимфният апарат на ЛЧО е изграден от:

 • лимфни капиляри,
 • лимфни съдове,
 • лимфни възли.

Като част от лимфната система на тялото, лимфният апарат на ЛЧО има следните функции:

 • защитна,
 • имунологична,
 • кръвотворна.

Броят на лимфните възли в ЛЧО от всяка страна е от 100 до 130. Те са разделени на групи:

 • подчелюстни;
 • подбрадичкови;
 • долночелюстни;
 • на бузата;
 • ушни;
 • лимфни възли на слюнчените жлези;
 • шийни (повърхностни, дълбоки).

Заболявания на лимфните възли в ЛЧО са:

1) Доброкачественитова са възпалителните заболявания:

 • остри лимфаденити;
 • хронични лимфаденити.

2) Злокачествени:

 • левкози,
 • лимфоми,
 • метастази.

3) Системни заболявания:

 • колагенози.

В стоматологичната практика се срещат най-често възпалителните форми - лимфаденитите. Причината за тях обикновено е от зъбен произход:

 • нелекувана гангрена;
 • нелекуван периодонтит;
 • венечни заболявания;
 • кисти на челюстите;
 • ретинирани зъби.

Възпалителните заболявания от незъбен произход също могат да предизвикат лимфаденити:

 • гнойни ангини;
 • остри вирусни инфекции;
 • остри синуити;
 • възпалителни заболявания на кожата;
 • кисти.

Лечението на възпалителните лимфаденити се състои в премахване на огнището. Малигнените заболявания се диагностицират, след което пациентът се насочва за лечение на основното заболяване, което най-често е хематологично.


Заболявания на лицевите нерви

Заболяванията на лицевите нерви са обект на неврологията, неврохирургията и част от тях на ЛЧ хирургия.

В ЛЧО се намират разклоненията на следните черепно-мозъчни нерви:

 • троичен – той носи сетивни и моторни влакна за ЛЧО;
 • лицев – той носи моторни влакна за мимическите мускули;
 • подезичен – той носи моторни влакна за езика;
 • езиковогълтачен.

 

Заболяванията на лицевите нерви могат да бъдат:

 • невралгия – засяга сетивните нерви;
 • неврит – засяга сетивните или двигателните влакна;
 • парези и парализи – засягат двигателните (моторни) влакна на нервния ствол.

Диагностиката определя и вида на лечението. То бива:

 • медикаментозно,
 • физиотерапевтично,
 • хирургично.


Специфични възпалителни процеси

Специфично възпаление е това възпаление, което е характерно само за определен причинител. В ЛЧО се срещат често възпалителни заболявания. Малка част от тях обаче са специфични. Такива са:

 • туберкулоза,
 • сифилис,
 • актиномикоза.

Те засягат лицево-челюстната област след заболяване на целия организъм или самостоятелно. Пораженията, които тези болестни процеси дават в ЛЧО са обект на лечение на ЛЧХ, като водещото лечение е на основния специалист - инфекционист, венеролог, интернист, имунолог.


Кисти в лицево-челюстната област

Кистата е патологична кухина, която има обвивка и е изпълнена с течно или кашаво съдържание. Кистите в ЛЧО могат да бъдат два вида:

I) Кисти на челюстните кости. Те от своя страна са:

1) От зъбен произход:

 • от зъбния корен;
 • от зародиша на зъба;
 • от зъбодържащия апарат и т.н.

2) От друг произход:

 • палатинални;
 • алвеоларни;
 • надалвеоларни;
 • надпалатинални.

II) Кисти на меките тъкани. Те са:

1) Вродени кисти:

 • медиални;
 • латерални;
 • околоушни;
 • дермоидни;
 • епидермоидни.

2) Придобити кисти – ретенционни кисти на:

 • малките слюнчени жлези;
 • големите слюнчени жлези;
 • на мастните жлези.

Диагнозата се поставя от стоматолог или ЛЧ хирург. Лечението е оперативно (отстраняване на кистата).


Пластично-възстановителна хирургия (ПВХ) в лицево-челюстната област

ПВХ цели възстановяване на вродени или придобити дефекти в ЛЧО.

1) Придобитите дефекти се получават вследствие на:

 • операция на тумор;
 • изгаряния;
 • травми;
 • измръзвания.

Тези дефекти причиняват не само функционални нарушения, но и естетически. Придобитите дефекти могат да засягат:

 • веждите,
 • клепачите,
 • челото,
 • ухото,
 • носа,
 • устните,
 • бузите,
 • челюстите.

2) Вродени дефекти в ЛЧО. Най-честите вродени дефекти в ЛЧО се цепките. Те могат да засегнат устните и/или небцето. Цепките биват различни видове, но за всички е характерно нарушеното хранене на децата.

Лечението на вродените и придобити дефекти се осъществява в специализирани клинични условия.

 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия